Tên đăng nhập

miminh1205

Họ và tên

Nhat Minh

Email

nhatminh1205pct@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-26 11:33:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500