Tên đăng nhập

hsgsinmylove

Họ và tên

Email

nguyenduchieu922008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-28 10:30:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500