Tên đăng nhập

tien4112004

Họ và tên

Phan Thanh Tiến

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:01:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500