Tên đăng nhập

dlbm1302

Họ và tên

Đào Lê Bảo Minh

Email

dlbm1302@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:01:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500