Tên đăng nhập

lenguyenthai

Họ và tên

Lê Nguyên Thái

Email

lnt0995449235@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:14:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500