Tên đăng nhập

afagee2004

Họ và tên

Vũ Tiến Đạt

Email

vuan4539@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-19 0:51:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500