Tên đăng nhập

pnnam0330

Họ và tên

yourself

Email

pnnam0330@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-19 1:10:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500