Tên đăng nhập

tmngoc1234

Họ và tên

Truong Minh Ngoc

Email

tmngoc1108@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-19 12:38:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500