Tên đăng nhập

duyanh1704

Họ và tên

abbaabbaba

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-21 2:03:50

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500