Tên đăng nhập

huycuden777

Họ và tên

Lại Tấn Khang

Email

hadacom777@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-21 3:57:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500