Tên đăng nhập

tritam2005

Họ và tên

Nguyen Tri Tam

Email

tam13022005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-18 17:09:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500