Tên đăng nhập

minhnnd

Họ và tên

Nguyen Nhu Duc Minh

Email

minhnnd2411@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-02 11:25:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500