Tên đăng nhập

phatbs2

Họ và tên

lee nguyen tanp

Email

lenguyentanphat@hotmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-10 7:24:18

Bài tập đã đạt

409

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500