Tên đăng nhập

ybblackhole

Họ và tên

Phạm Trọng Chinh

Email

phamtrongchinh0409@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-21 14:00:52

Bài tập đã đạt

194

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500