Tên đăng nhập

phvc

Họ và tên

Thanh Phuc

Email

naxnplus@protonmail.ch

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-13 12:56:23

Bài tập đã đạt

1 677

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500