Tên đăng nhập

ktonh123

Họ và tên

KT_NGUYEN_XUAN_HIEU

Email

nguyenxuanhieuktb10@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-21 1:23:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500