Tên đăng nhập

Algorit

Họ và tên

Nguyen Duc Nha

Email

emloved2004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-24 9:46:58

Bài tập đã đạt

215

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500