Tên đăng nhập

ninjadoc0152

Họ và tên

fffffffff

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-01 4:33:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500