lưu ý

jackpie2003 2021-12-12 5:39:52

bài này đọc file nha mng, chứ ko phải standard input