Tên đăng nhập

jackpieking

Họ và tên

jackpie2003

Email

ledinhdangkhoa10a9@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-12 5:12:15

Bài tập đã đạt

3

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
lưu ý 2021-12-12 5:39:52

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500