giải giúp

Nguyễn Văn Thắng 2022-11-03 1:47:19 2022-12-11 3:04:08

cảm ơn trùm cuối nhiều nha! thật sự mong bạn thông cảm vì nhắn tin quá ngắn (do chưa quen nhắn tin trong này ạ!)

Tổng cộng 1 trả lời

Trùm CUỐI

Có hai khả năng:

  • Khả năng thứ nhất, nếu n là số chẵn thì ta chia liên tiếp n cho 2 (đến khi nhận được số lẻ thì đó là ước lẻ lớn nhất nhỏ hơn n )
  • Khả năng thứ 2 , nếu n lẻ thì ta tìm ước nhỏ nhất của n và lớn hơn 1 rồi chia n cho ước đó sẽ được ước lẻ lớn nhất của n .

PS: Lần sau nhờ vả người ta thì nên nói lịch sự chút bạn nhé.