Đề bài trôll

meow 2023-01-31 15:02:19

for 1 -> min(n, m) cout << i << i

Tổng cộng 1 trả lời

Trùm CUỐI

Không phải đề bài troll mà là bộ test lởm.