Contest 36 (ÔN HSGQG 2020-2021)

# Thành viện A B C D E Tổng điểm
1
Nguyễn Hoàng Sơn 50
01:48:19
100
02:49:06
150
02:49:06
2
Phạm Văn Sơn Dương 100
02:24:25
100
02:24:25
3
Phạm Thế Phong 45
01:31:47
27
01:56:15
72
01:56:15