Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72282 #10033. MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi Accepted 100 37 ms 468 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:36:45
#97299 #10033. MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi Accepted 100 27 ms 356 K C++ 17 / 749 B CSLOJ 2022-10-31 10:13:46
#55293 #10033. MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi Accepted 100 32 ms 340 K C++ / 1 K Nguyễn Văn Đạt 2021-11-04 14:10:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: