Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#58440 #10037. TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ Accepted 100 42 ms 464 K C++ / 1 K Nguyễn Văn Đạt 2021-11-19 8:37:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: