Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#139655 #10037. TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ Accepted 100 289 ms 21236 K Python 3 / 724 B Trùm Python 2023-05-29 14:45:32
#58440 #10037. TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ Accepted 100 42 ms 464 K C++ / 1 K Nguyễn Văn Đạt 2021-11-19 8:37:04
#137736 #10037. TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ Accepted 100 17 ms 344 K C++ 17 / 1 K Bùi Quốc Huy 2023-05-11 14:34:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: