Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#56118 #1084. PATH - Đường đi ngắn thứ k Accepted 100 839 ms 8668 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-11-08 16:29:15
#94853 #1084. PATH - Đường đi ngắn thứ k Accepted 100 864 ms 10224 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-16 3:41:20
#56745 #1084. PATH - Đường đi ngắn thứ k Accepted 100 692 ms 8732 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-11-12 1:58:07
#72208 #1084. PATH - Đường đi ngắn thứ k Accepted 100 740 ms 8664 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:31:49
#56746 #1084. PATH - Đường đi ngắn thứ k Accepted 100 880 ms 10320 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-12 1:59:27
#108808 #1084. PATH - Đường đi ngắn thứ k Accepted 100 794 ms 9012 K C++ 17 / 2 K hello1234 2022-12-07 18:58:35
#43724 #1084. PATH - Đường đi ngắn thứ k Accepted 100 1628 ms 18636 K C++ 17 / 5 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-08-11 7:10:57
#66212 #1084. PATH - Đường đi ngắn thứ k Accepted 100 1195 ms 18672 K C++ 14 / 7 K Durex+_+ 2021-12-24 3:56:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: