Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1726 #1093. SIMPLEGRAPH Accepted 100 3110 ms 11088 K C++ 14 / 3 K Trùm CUỐI 2019-12-24 8:34:18
#12852 #1093. SIMPLEGRAPH Accepted 100 3337 ms 12524 K C++ 17 / 3 K Nhanh 2020-10-29 14:15:27
#72276 #1093. SIMPLEGRAPH Accepted 100 3439 ms 11112 K C++ 17 / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:36:28
#23415 #1093. SIMPLEGRAPH Accepted 100 3564 ms 12228 K C++ 14 / 2 K ngpin04 2020-12-19 16:23:15
#120429 #1093. SIMPLEGRAPH Accepted 100 3582 ms 14936 K C++ 17 (Clang) / 6 K dz2k4 2023-02-13 7:37:09
#53313 #1093. SIMPLEGRAPH Accepted 100 3799 ms 12240 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2021-10-26 2:38:42
#53323 #1093. SIMPLEGRAPH Accepted 100 3800 ms 10280 K C++ 17 / 2 K asd 2021-10-26 3:11:17
#53351 #1093. SIMPLEGRAPH Accepted 100 12570 ms 12648 K C++ 17 / 2 K Bui Dang Nguyen 2021-10-26 3:49:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: