Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#48228 #1114. DIAGONAL - Trội chéo Accepted 100 731 ms 508 K C++ 17 / 1 K hihi 2021-09-18 9:49:36
#69062 #1114. DIAGONAL - Trội chéo Accepted 100 983 ms 4196 K C++ 17 / 539 B Hà Hoàng Hiệp 2022-01-13 8:14:51
#117016 #1114. DIAGONAL - Trội chéo Accepted 100 1015 ms 448 K C++ 14 / 739 B Trần Vạn Tấn 2023-02-01 1:11:00
#142285 #1114. DIAGONAL - Trội chéo Accepted 100 1037 ms 8164 K C++ / 1 K lmeow 2024-03-21 1:17:05
#69058 #1114. DIAGONAL - Trội chéo Accepted 100 1049 ms 4244 K C++ 17 / 923 B Phạm Thế Phong 2022-01-13 8:08:20
#142286 #1114. DIAGONAL - Trội chéo Accepted 100 1109 ms 16100 K C++ 14 / 1 K Whono 2024-03-21 1:40:36
#52184 #1114. DIAGONAL - Trội chéo Accepted 100 3758 ms 4208 K C++ 17 / 1 K asd 2021-10-20 3:29:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: