Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5095 #1174. READTIME - Đọc đĩa Accepted 100 356 ms 1792 K C++ 14 / 728 B Trùm CUỐI 2020-03-28 15:39:59
#113368 #1174. READTIME - Đọc đĩa Accepted 100 839 ms 1888 K C++ 14 / 1 K Pham Gia Minh 2022-12-27 10:55:29
#113796 #1174. READTIME - Đọc đĩa Accepted 100 881 ms 2216 K C++ 17 / 1 K Nguyen Nhat Minh 2023-01-01 14:57:33
#108110 #1174. READTIME - Đọc đĩa Accepted 100 1196 ms 2196 K C++ 17 / 1 K Trần Mỹ An 2022-12-06 7:41:06
#108201 #1174. READTIME - Đọc đĩa Accepted 100 1265 ms 1884 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Đăng Khoa 2022-12-06 8:13:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: