Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#45680 #1199. COLORPATH - Màu đường đi Accepted 100 811 ms 29788 K C++ 17 / 2 K minh nguyen le 2021-08-27 9:03:57
#45667 #1199. COLORPATH - Màu đường đi Accepted 100 946 ms 28660 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Sơn Giang 2021-08-27 8:43:59
#45678 #1199. COLORPATH - Màu đường đi Accepted 100 1003 ms 53072 K C++ / 1 K halone 2021-08-27 8:57:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: