Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#80426 #1216. PQUERY - Dãy ngoặc Accepted 100 2537 ms 41004 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2022-04-04 11:37:15
#72033 #1216. PQUERY - Dãy ngoặc Accepted 100 2544 ms 41112 K C++ 14 / 6 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:41:27
#9225 #1216. PQUERY - Dãy ngoặc Accepted 100 4245 ms 41124 K C++ 17 / 4 K Trùm CUỐI 2020-10-06 1:16:15
#147402 #1216. PQUERY - Dãy ngoặc Accepted 100 4272 ms 41244 K C++ 17 / 3 K noname 2024-04-28 14:56:03
#46513 #1216. PQUERY - Dãy ngoặc Accepted 100 5959 ms 42228 K C++ 14 / 2 K S0me0ne 2021-09-05 3:10:08
#81453 #1216. PQUERY - Dãy ngoặc Accepted 100 8741 ms 36768 K C++ 17 / 4 K Phạm Huỳnh Long Vũ 2022-04-12 12:01:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: