Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7223 #1238. NETNUM - Điền bảng số Accepted 100 35 ms 256 K Pascal / 4 K Trùm CUỐI 2020-05-16 11:08:58
#10141 #1238. NETNUM - Điền bảng số Accepted 100 83 ms 384 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-19 7:55:47
#55912 #1238. NETNUM - Điền bảng số Accepted 100 84 ms 384 K C++ 17 / 2 K S0me0ne 2021-11-07 14:59:03
#72308 #1238. NETNUM - Điền bảng số Accepted 100 90 ms 452 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:38:40
#55038 #1238. NETNUM - Điền bảng số Accepted 100 125 ms 380 K C++ 17 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2021-11-03 9:28:31
#55025 #1238. NETNUM - Điền bảng số Accepted 100 129 ms 380 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-11-03 9:08:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: