Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#9626 #1239. PIN Accepted 100 2024 ms 7396 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-10 11:45:57
#72316 #1239. PIN Accepted 100 357 ms 10236 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:39:09
#56140 #1239. PIN Accepted 100 327 ms 10236 K C++ 17 / 2 K S0me0ne 2021-11-08 17:41:43
#65468 #1239. PIN Accepted 100 384 ms 16208 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-12-20 1:45:25
#63627 #1239. PIN Accepted 100 618 ms 16196 K C++ 17 / 1 K Vương Gia Bảo 2021-12-16 4:09:28
#9645 #1239. PIN Accepted 100 648 ms 7796 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-10 17:21:55
#11478 #1239. PIN Accepted 100 364 ms 16200 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-25 3:17:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: