#1243. GOLD - Lấy vàng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Thầy Thuận, Tập huấn đội tuyển Quảng Ninh, HÀ NỘI, 15/11/2016

Ông vua ở một vương quốc nọ có n kho vàng nằm trên một đường thẳng được đánh số theo thứ tự là 1, 2, …, n , trong đó kho vàng i có trữ lượng vàng là a_i ( a_i là số nguyên không âm) và đặt tại toạ độ i\ (∀i = 1, . . . , n) . Nhà vua mở cuộc thi tài cho những người tìm vàng xem ai là người có thể lựa chọn được dãy các kho vàng có tổng trữ lượng lớn nhất với điều kiện khoảng cách giữa 2 kho liên tiếp trong dãy các kho được chọn ra phải lớn hơn hoặc bằng L_1 và nhỏ hơn hoặc bằng L_2 , nghĩa là, nếu dãy kho được chọn là i_1, i_2, …. , i_k\ (i_1 < i_2 < . . . < i_k) , thì ta phải có L_1 ≤ i_j − i_{j−1} ≤ L_2, j = 2, 3, … , k .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi giá trị n, L_1, L_2 cách nhau bởi dấu cách (1 ≤ n ≤ 10^6, 1 ≤ L_1 ≤ L_2 ≤ n) ;
  • Dòng thứ hai ghi n giá trị nguyên a_1, a_2, … , a_n cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra duy nhất một số là tổng trữ lượng của các kho vàng được lựa chọn.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 2 2
3 5 9 6 7 4
Dữ liệu ra:
19
Giải thích:
  • Phương án tối ưu là lựa chọn dãy 3 kho vàng 1, 3 5 với tổng dự trữ là 3 + 9 + 7 = 19 .