Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#69176 #1267. WMT - Giá trị nhỏ nhất Accepted 100 1835 ms 12032 K C++ 11 (NOI) / 1 K Lê Văn Trường 2022-01-14 0:53:13
#114513 #1267. WMT - Giá trị nhỏ nhất Accepted 100 1991 ms 12288 K C++ 17 (Clang) / 2 K Trần Minh Tiến 2023-01-04 8:07:25
#76308 #1267. WMT - Giá trị nhỏ nhất Accepted 100 2122 ms 12256 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Anh Dũng 2022-03-03 11:32:14
#114268 #1267. WMT - Giá trị nhỏ nhất Accepted 100 2172 ms 16148 K C++ 17 / 3 K Tăng Xuân Bắc 2023-01-04 3:33:09
#48934 #1267. WMT - Giá trị nhỏ nhất Accepted 100 5115 ms 35896 K C++ 17 / 2 K hihi 2021-09-25 0:47:51
#9655 #1267. WMT - Giá trị nhỏ nhất Accepted 100 5154 ms 35956 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-11 4:05:37
#69942 #1267. WMT - Giá trị nhỏ nhất Accepted 100 5317 ms 23040 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2022-01-20 7:59:56
#61336 #1267. WMT - Giá trị nhỏ nhất Accepted 100 6409 ms 8220 K C++ / 1 K dddd 2021-12-07 7:03:36
#114494 #1267. WMT - Giá trị nhỏ nhất Accepted 100 6680 ms 12392 K C++ 17 / 2 K hafo 2023-01-04 5:24:20
#69938 #1267. WMT - Giá trị nhỏ nhất Accepted 100 6796 ms 16092 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2022-01-20 7:49:53


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: