Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#16206 #1447. ROADS - Đường hoa Accepted 100 521 ms 7060 K C++ 17 / 3 K Trùm CUỐI 2020-11-21 20:05:27
#72352 #1447. ROADS - Đường hoa Accepted 100 549 ms 7036 K C++ 17 / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:42:00
#104927 #1447. ROADS - Đường hoa Accepted 100 947 ms 9940 K C++ 17 (Clang) / 2 K Trần Minh Tiến 2022-11-24 18:07:41
#16264 #1447. ROADS - Đường hoa Accepted 100 1177 ms 10496 K C++ 17 / 3 K Bùi Huy Dược 2020-11-23 4:18:57
#105078 #1447. ROADS - Đường hoa Accepted 100 1345 ms 14520 K C++ 17 / 2 K hafo 2022-11-25 3:26:01
#16572 #1447. ROADS - Đường hoa Accepted 100 1456 ms 19732 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-24 17:08:23
#104162 #1447. ROADS - Đường hoa Accepted 100 1841 ms 24292 K C++ 14 / 2 K Trịnh Chấn Duy 2022-11-24 3:33:27
#16222 #1447. ROADS - Đường hoa Accepted 100 2900 ms 7120 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Tân Nguyên 2020-11-22 7:59:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: