Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#304 #1505. PICKING - Hái quả Accepted 100 6818 ms 28720 K C++ 11 / 7 K Trùm CUỐI 2019-12-14 4:46:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: