Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#774 #1505. PICKING - Hái quả Accepted 100 3263 ms 24364 K C++ 14 / 7 K Trùm CUỐI 2019-12-19 18:25:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: