Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1005 #1505. PICKING - Hái quả Accepted 100 3417 ms 28764 K C++ 14 / 7 K Trùm CUỐI 2019-12-20 19:06:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: