Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#3976 #1510. SPECONE - Người đặc biệt Accepted 100 5330 ms 9272 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-01-30 16:01:51
#19515 #1510. SPECONE - Người đặc biệt Accepted 100 4601 ms 9316 K C++ 17 / 2 K Nhanh 2020-12-08 2:33:11
#69555 #1510. SPECONE - Người đặc biệt Accepted 100 2636 ms 17544 K C++ 17 / 4 K halone 2022-01-16 17:37:09
#23953 #1510. SPECONE - Người đặc biệt Accepted 100 2622 ms 10808 K C++ 14 / 9 K Hoàng Đức Mạnh 2020-12-21 9:58:02
#76031 #1510. SPECONE - Người đặc biệt Accepted 100 2319 ms 9896 K C++ 17 / 2 K Đinh Mạnh Hùng 2022-02-28 14:31:05
#24015 #1510. SPECONE - Người đặc biệt Accepted 100 1988 ms 2336 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-12-22 4:13:24
#120758 #1510. SPECONE - Người đặc biệt Accepted 100 1764 ms 8336 K C++ 14 / 1 K noname2007 2023-12-27 14:38:58
#24017 #1510. SPECONE - Người đặc biệt Accepted 100 1539 ms 3132 K C++ 14 / 2 K ngpin04 2020-12-22 4:14:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: