Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#24194 #1511. SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng Accepted 100 3531 ms 14520 K C++ 17 / 2 K Nhanh 2020-12-28 6:54:01
#51385 #1511. SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng Accepted 100 3743 ms 14560 K C++ 14 / 2 K Hà Văn Thành 2021-10-15 5:27:35
#80773 #1511. SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng Accepted 100 3665 ms 14504 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Anh Khôi 2022-04-08 8:51:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: