Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#61233 #1511. SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng Accepted 100 3810 ms 14620 K C++ 17 / 2 K Nhanh 2021-12-06 7:16:56
#51385 #1511. SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng Accepted 100 3743 ms 14560 K C++ 14 / 2 K Hà Văn Thành 2021-10-15 5:27:35
#80773 #1511. SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng Accepted 100 3665 ms 14504 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Anh Khôi 2022-04-08 8:51:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: