Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#23490 #1519. BUS - Đi xe buýt Accepted 100 3281 ms 116780 K C++ 14 / 3 K ngpin04 2020-12-20 11:06:16
#70936 #1519. BUS - Đi xe buýt Accepted 100 2665 ms 19892 K C++ 17 / 8 K halone 2022-01-28 15:51:40
#70953 #1519. BUS - Đi xe buýt Accepted 100 2676 ms 19780 K C++ 17 / 8 K hihihi1 2022-02-04 13:49:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: