Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#20389 #1536. MATH Accepted 100 384 ms 524 K C++ 17 / 9 K Nhanh 2020-12-10 14:36:36
#21752 #1536. MATH Accepted 100 745 ms 428 K C++ 11 / 4 K ziwok 2020-12-15 7:35:39
#70848 #1536. MATH Accepted 100 754 ms 384 K C++ 14 / 3 K Hà Văn Thành 2022-01-27 8:10:56
#20915 #1536. MATH Accepted 100 796 ms 564 K C++ 14 / 4 K mark 2020-12-11 8:42:39
#21705 #1536. MATH Accepted 100 803 ms 440 K C++ / 3 K Anh Nguyen 2020-12-15 2:15:48
#21638 #1536. MATH Accepted 100 1233 ms 544 K C++ 14 / 3 K ngpin04 2020-12-14 9:46:34
#21442 #1536. MATH Accepted 100 1234 ms 516 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Tân Nguyên 2020-12-13 3:22:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: