Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#21684 #1538. LINEUP Accepted 100 142 ms 1412 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Tân Nguyên 2020-12-14 15:52:45
#70852 #1538. LINEUP Accepted 100 214 ms 1408 K C++ 14 / 2 K Hà Văn Thành 2022-01-27 8:13:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: