#2027. ROOK1 - Quân xe 1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 04

Trên một bảng ô vuông kích thước M × N , hãy đếm số cách xếp K quân xe sao cho cả hai điều kiện sau được thỏa mãn:

  • Không có hai quân xe nào đứng ở cùng vị trí;
  • Không có hai quân xe nào tấn công được nhau (hai quân xe được gọi là tấn công được nhau nếu chúng ở cùng hàng hoặc cùng cột).

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương T\ (1 ≤ T ≤ 150) là số test;

  • T dòng sau, mỗi dòng gồm ba số nguyên dương M, N, K\ (1 ≤ M,N ≤ 50, 1 ≤ K ≤ 100) .

Dữ liệu ra:

  • Gồm T dòng, mỗi dòng đưa ra số cách xếp xe thỏa mãn, sau khi lấy phần dư trong phép chia cho 1000001 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
2 2 2
1 4 1
Dữ liệu ra:
2
4