#2037. TABLELETTER

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 05

Ma trận của Mirko có kích thước M × N , mỗi ô chứa một kí tự in thường, không có hai cột nào giống nhau. Mirko muốn xóa đi càng nhiều dòng càng tốt từ trên xuống sao cho tính chất “không có hai cột nào giống nhau” vẫn được thỏa mãn.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên M N\ (2 ≤ M, N ≤ 1000) ;
  • M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một xâu kí tự N chữ cái in thường.

Dữ liệu ra:

  • In ra số dòng tối đa có thể xóa được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 6
dobarz
adatak
Dữ liệu ra:
0
Dữ liệu vào:
3 4
alfa
beta
zeta
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
4 6
mrvica
mrvica
marica
mateja
Dữ liệu ra:
1