#2041. DEBUG

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 06
COCI, Contest 1 – October 28, 2006

Cho một bảng chữ nhật gồm M hàng và N cột, mỗi ô trong bảng chứa một kí tự 0 hoặc 1 . Một bảng con được gọi là bảng vuông con đẹp nếu:

  • Bảng con này có dạng hình vuông và chứa nhiều hơn một kí tự.
  • Khi xoay bảng con này 180° thì bảng mới trông giống hệt bảng ban đầu.

Ví dụ, bảng sau đây chứa 3 bảng vuông con đẹp:

Nhiệm vụ của bạn là tìm bảng vuông con đẹp có kích thước lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương M N\ (1 ≤ M, N ≤ 300) ;
  • M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N kí tự 0 hoặc 1 .

Dữ liệu ra:

  • In ra kích thước của bảng vuông con lớn nhất tìm được. Nếu không tồn tại bảng vuông con đẹp, in ra -1 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 6
101010
111001
101001
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
4 5
10010
01010
10101
01001
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
3 3
101
111
100
Dữ liệu ra:
-1