#2046. NUMBERS - Số đẹp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 06

Số nguyên dương x được gọi là đẹp nếu ước nguyên tố lớn nhất của nó không vượt quá k . Hãy đếm xem có bao nhiêu số không vượt quá n là số đẹp.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên n k\ (1 ≤n ≤5000000; 1 ≤k ≤1000) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra đáp số trên một dòng duy nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10 3
Dữ liệu ra:
7
Dữ liệu vào:
10 4
Dữ liệu ra:
7
Dữ liệu vào:
15 3
Dữ liệu ra:
8
Dữ liệu vào:
5 20
Dữ liệu ra:
5
Dữ liệu vào:
123456 123
Dữ liệu ra:
23855